/  Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje

Opći uvjeti poslovanja
U sljedećim Vas točkama želimo obavijestiti o uvjetima prodaje na našoj web stranici.

Uvjeti plaćanja i naplata potraživanja
1. Reroot d.o.o. ispostavlja Naručitelju račune za obavljene usluge i nastale troškove, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Reroot d.o.o. u pisanom obliku u roku od 8 dana od primitka računa. U suprotnom, smatra se da je Naručitelj prihvatio račun. Reroot d.o.o. dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Naručitelj. Naručitelj je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja i u vezi s ugovornim odnosom, sve troškove izvedenih radova i usluga prema narudžbi i/ili prihvaćenoj ponudi.
2. Reroot d.o.o. je ovlašten ustupiti trećoj osobi potraživanje koje ima prema Naručitelju. Radi ustupa potraživanja, Reroot d.o.o. je ovlašten stjecatelju predati potrebne podatke u skladu s primjenjivim hrvatskim propisima.
3. Ako zbog propusta Naručitelja identifikacijski podaci ili broj računa Naručitelja ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Reroot d.o.o. će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Naručitelj predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja, koja Reroot d.o.o. ima u odnosu na Naručitelja, Reroot d.o.o. ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu u skladu sa zakonskim propisima.
4. Ako Naručitelj nije podnio pisani prigovor na ispostavljeni račun u ugovorenom roku i nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene usluge i / ili instaliranu opremu, Reroot d.o.o. će dostaviti Naručitelju pisanu opomenu s upozorenjem da će po isteku trideset (30) dana od dana dostavljanja Naručitelju navedene opomene, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje, Reroot d.o.o. poduzeti mjere i radnje za zaštitu svojih interesa.
5. U odnosu na Naručitelje prema kojima Reroot d.o.o. ima dospjelih a nepodmirenih potraživanja, Reroot d.o.o. ima pravo obustave svih isporuka, izvršenja usluga te davanja bilo kakve tehničke podrške u bilo kojem trenutku od dana dospjelosti potraživanja pa do podmirenja cjelokupnog duga.
6. Obustava daljnjih aktivnosti u odnosu na Naručitelja prema prethodnom stavku 5.ovih Općih uvjeta poslovanja, nije uvjetovana vrstom duga odnosno ugovornim odnosom iz kojeg proizlazi nepodmireno potraživanje Reroot d.o.o..
7. Ako Naručitelj ne podmiri dugovanje ni nakon isteka trideset (30) dana od dana privremene obustave isporuka usluga, opreme i podrške Naručitelju, Reroot d.o.o. može, prema vlastitoj diskrecijskoj odluci, raskinuti sve ugovorne odnose s Naručiteljem iz kojih proizlaze dospjela a nepodmirena potraživanja, a u odnosu na preostale ugovorne odnose, Reroot d.o.o. može nastaviti s privremenom obustavom isporuke usluga, opreme i podrške Naručitelju u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
8. U slučaju podmirenja duga, Reroot d.o.o. zadržava pravo obračunati Naručitelju naknadu za ponovno uspostavljanje pojedine usluge ako to zahtjeva tehnološki proces, prema važećem Cjeniku. Reroot d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo u odluci o nastavku suradnje s Naručiteljem.

Podnošenje prigovora. Vjerujemo kako nećete imati potrebe za ovim, ali neka se nađe.
1. Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, Reroot d.o.o. vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz internet kupovinu šaljete na našu e-mail adresu: info@reroot.hr.
2. Naručitelj koji je pravovremeno podnio prigovor na kvalitetu obavljene Usluge/isporučenog proizvoda ovlašten je tražiti od Reroot d.o.o. izvođenje naknadnih radova u svrhu zadovoljenja kriterija kvalitete usluge/proizvoda, ako se utvrdi da je kvaliteta obavljene usluge manja od ugovorene odnosno manja od standarda kvalitete predviđene važećim propisima u Republici Hrvatskoj te pravilima struke.
3. Pravovremenim prigovorom smatra se: i) prigovor koji je upućen u roku od 7 dana od dana primitka naručenog proizvoda i/ili usluge ako je u pitanju nedostatak koji se može otkriti uobičajenim pregledom; ii) prigovor koji je upućen u roku od 2 godine od primitka naučenog proizvoda/usluge odnosno u roku od mjesec dana od otkrivanja nedostatka ako se radi o skrivenom
nedostatku koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom. Prigovor mora biti sastavljen u pisanom obliku, potpisan po ovlaštenom zastupniku Naručitelja koji je naručio proizvode i/ili usluge koji su predmet prigovora i mora sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora.
4. U slučaju opravdanih prigovora Naručitelja Reroot d.o.o. se obvezuje u slučaju manjih nedostataka odnosno na zahtjev Naručitelja, o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te ga o tome pismeno obavijestiti. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se po završetku rješavanja o prigovoru Naručitelja utvrdi da je isti bio neosnovan te da je, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, postavljen isključivo radi nanošenja štete Reroot d.o.o., tada Reroot d.o.o. ima pravo na naknadu prouzročene štete.
5. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji i mora biti sastavljen na propisanom obrascu. Reroot d.o.o. je dostaviti Naručitelju pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora. Naručitelj, koji je podnio prigovor na iznos kojim je zadužen za proizvod i/ili pruženu uslugu plaća do rješenja prigovora nesporni dio iznosa računa za preuzete proizvode i/ili usluge.

Obveza čuvanja podataka o Naručiteljima. Ne brinite, čuvamo kao da je naše.
1. Reroot d.o.o. će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o Naručitelju samo i u mjeri u kojoj je to potrebno za svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju. Reroot d.o.o. će čuvati osobne podatke u tajnosti odnosno neće ih otkrivati trećim osobama bez izričite prethodne suglasnosti Naručitelja, upotrebljavat će ih samo za vlastite potrebe, kao i za svrhe koju su u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka.

Rješavanje sporova
1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora sklopljenog između Reroot d.o.o. i Naručitelja, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta poslovanja, Reroot d.o.o. i Naručitelj nastojat će riješiti mirnim putem. Ako, međutim, Reroot d.o.o. i Naručitelj ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Završne odredbe
1. Ugovor sklopljen između Reroot d.o.o. i Naručitelja, kao i odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, sklopljeni su i imaju se tumačiti u skladu s pravom Republike Hrvatske.
2. Ovi Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na Internetskim stranicama d.o.o., sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim Naručiteljima i pravnim i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati. Reroot d.o.o. će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na dan njihove objave.

a
[instagram-feed]
follow us on: